หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
   ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Psychology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
                   ชื่อย่อ: วท.บ. (จิตวิทยา)
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Psychology)
                       ชื่อย่อ:  B.Sc. (Psychology)

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
   2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและเครื่องมือทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคคล โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา
   3. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักจิตวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษา ดูแล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต
   2. นักจิตวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ 
   3. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และด้านสวัสดิการสังคม

รางวัลเชิดชูเกียรติ

 1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (ศิษย์เก่า) ได้รับประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สมควรแก่การยกย่องจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2552
 2. ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 และรางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษาจาก การประกวดวิทยานิพนธ์เครือข่ายพัฒนบริหารศาตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 3. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กปี พ.ศ. 2552 รางวัลพระราชทานกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545 รางวัลศิลปินคุณธรรม ปี พ.ศ. 2546 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติด และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 4. นายโอฬาร ชูใจ (ศิษย์เก่า) ศิลปินวง Room39 ได้รับรางวัลผลงานเพลงแห่งปี (เพลงหน่วง) ไนน์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด ปี 2012
 5. นางสาวณัชชานันท์ เที่ยงแท้ (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายโครงการ Photo Contest 2013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. นางสาวพรชนิต จำเนียรกาล (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล The Best of Oral Presentation Award ในการประชุมวิชาการ Graduate Research Forum 2015 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่น

 1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2554
 2. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2558
 3. พระพรพล ปสันโน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16236, 16237

Website
รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BSc_Psychology.pdf