หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
          ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
                ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Thai)
                    ชื่อย่อ:  B.A. (Thai)

วิชาเอก/แขนงวิชา
   1. ภาษาและวรรณคดีไทย
   2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (สำหรับผู้เรียนที่มิได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1)

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี และตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
   2. สามารถนำความรู้ภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม หรือศึกษาต่อระดับสูง 
   3. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยคำนึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยทางภาษาไทย
   2. นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ
   3. นักสื่อสารมวลชน มัคคุเทศก์ ล่าม ประชาสัมพันธ์
   4. ประกอบอาชีพ อิสระตามความถนัดของตน 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   2. มีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
   3. ผู้เรียนชาวต่างประเทศต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี และสอบผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาไทยตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7  ต่อ 16269, 16239

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับเต็ม) 

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BA_Thai.pdf