หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

          ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Children’s Literature

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
          ชื่อย่อ : ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Children’s Literature)
          ชื่อย่อ : B.A. (Children’s Literature)

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวา
   2. สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
   3. สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมอุทิศตนเพื่อการทำงานส่วนรวมและประเทศชาติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. กองบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
   2. กองบรรณาธิการหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ 
   3. นักเขียน
   4. นักแปล
   5. นักวาดภาพประกอบ
   6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
   7. นักออกแบบภาพกราฟิก
   8. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก สื่อสมัยใหม่สำหรับเด็ก 
   9. ครูโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ
   10. ครูผู้สอน/ผู้นำการเรียนรู้ในสถาบันต่างๆ ของเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนาสมองของเด็ก สถาบันพัฒนาทักษะทางกายสำหรับเด็ก ฯลฯ
   11. นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก นักเล่านิทาน นักแสดงละครสำหรับเด็ก 
   12. ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา เช่น นักเขียนบท (โทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละครเวที, สารคดี) ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อสมัยใหม่ (new media, website)
   13. ทีมงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
คณะมนุษยศาสตร์

โทร. 02-2601770-7 ต่อ 16304, 16305

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf34/T2_BAChildrensLiterature.pdf