หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
          ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (English)
          ชื่อย่อ:  B.A. (English)

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
   2. มีความรู้ในด้านภาษาและวรรณคดีตะวันตก และการแปล
   3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
   4. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์
   5. สามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักแปลและล่ม นักเขียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต พนักงานสายการบิน พนักงานฝ่ายเลขานุการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักข่าวและสำนักพิมพ์ เป็นต้น
   2. ครู อาจารย์ และมัคคุเทศก์ (เมื่อได้รับรองใบประกอบอาชีพนั้นๆ)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-2601770-7 ต่อ 16218, 16219
 
Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม)
http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BAEnglish.pdf