หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
          
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
          ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)      
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Philosophy and Religion)
          ชื่อย่อ:  B.A. (Philosophy and Religion)

จุดเด่นของหลักสูตร
          
พัฒนานิสิตให้มีโลกทัศน์ที่ลึกซึ้งกว้างไกล มีทักษะการใช้เหตุผล สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะสำคัญที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน มีส่วนสร้างความสมัครสมานสามัคคีและก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. รับราชการ
  2. พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  3. นักสื่อสารมวลชน
  4. นักเขียน
  5. นักโฆษณา
  6. นักประชาสัมพันธ์
  7. พนักงานฝ่ายบริหารจัดการ
  8. พนักงานขายและการตลาด
  9. พนักงานฝ่ายบริการ
  10. อาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 12 คือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
​โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16284, 16261

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BA_PH.pdf