หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
          ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Information Studies)
          ชื่อย่อ:  B.A. (Information Studies)

จุดเด่นของหลักสูตร
          นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

 • เน้นการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
 • จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ
 • นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

 • บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
 • บัณฑิตมีความสามารถในการทำรายการและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
 • บัณฑิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยไปใช้เพื่อการวิจัยกับศาสตร์อื่นได้
 • บัณฑิตสามารถบูรณาการศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ  ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น  อาจารย์  บรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ  นักวิชาการสารสนเทศ  นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          กรณีสอบตรง มศว

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75  (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย สามารถอ่านสรุปจับใจความภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ
 • มีนิสัยรักการอ่าน และติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

          กรณีสอบกลาง (Admission)

 • มีคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  (จากคะแนนเฉลี่ย GPAX 20% O-NET 30 % และ GAT 50%)

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16306, 16303

Website
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BA_InformationStudies.pdf