หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาตะวันออก
          ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Oriental Languages

ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม:          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)
          ชื่อย่อ:           ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม:          Bachelor of Arts  (Oriental  Languages)
          ชื่อย่อ:           B.A. (Oriental Languages)

วิชาเอก/แขนงวิชา
          ภาษาตะวันออก : ภาษาจีน 
          ภาษาตะวันออก : ภาษาญี่ปุ่น 
          ภาษาตะวันออก : ภาษาเกาหลี 

จุดเด่นของหลักสูตร     

  1. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน + ๓ ในปี ๒๕๕๘
  2. นิสิตแต่ละวิชาเอกของหลักสูตรนอกจากจะได้เรียนรู้วิชาเอกของตนแล้ว ยังมีความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบันของ 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  จากรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ ภูมิปัญญาและอารยธรรมตะวันออก วัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมตะวันออก ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบันในโลกตะวันออก รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          บัณฑิตหลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออกสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้ 

  1. ทำงานในวงการการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
  2. พนักงานสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เช่น ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์
  3. ทำงานด้านสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
  4. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศ
  5. พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนด

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16275-6

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/T2_BA_OrientalLanguages.pdf