หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
          ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Thai  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม: การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
          ชื่อย่อ:  กศ.บ. (ภาษาไทย)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Bachelor of Education (Thai)
          ชื่อย่อ:  B.Ed. (Thai)

จุดเด่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาไทย เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการความรู้ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
 2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย
 4. ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้สอนภาษาและวรรณคดีไทยและเป็นผู้วิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
 2. นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย
 3. นักวิชาการทางด้านภาษาไทยและวิธีสอนภาษาไทย
 4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 5. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาภาษา
 6. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
 7. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
 8. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์สำหรับเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ
 9. อาชีพอื่น ๆ ในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการพหุปัญญาเลิศ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โครงการนิสิตเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
โทร 0-2260-1770-7  ต่อ 16269, 16271  

Website
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_BEd_Thai_56_edit.pdf