หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
          ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (English)
          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (English)

จุดเด่นของหลักสูตร

          หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามหลักสูตรอย่างแท้จริง เป็นการร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์  โดยคณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในวิชาเอก ทั้งนี้นิสิตได้เรียนอย่างเข้มข้นทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอก จบการศึกษาภายในเวลา 4 ปี 
 • เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมีกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Teaching license) โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 • นิสิตได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเข้มข้น 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) ในโรงเรียนที่มีสภาพการเรียนการสอนจริง และได้รับการฝึกฝนให้ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต่อยอดสำหรับการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ เมื่อออกไปปฏิบัติการสอนจริง

          บัณฑิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาวิชาชีพครู  สาขาวิชาภาษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถจัดการความรู้ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  
 2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา  
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

ด้านวิชาชีพครู/วิชาการ

 1. ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
 2. นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ
 3. นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษและวิธีสอนภาษาอังกฤษ
 4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

ด้านพัฒนาวิชาการ

 1. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาภาษา
 2. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
 3. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม

ด้านบริการวิชาการ
          ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์สำหรับเด็กตามช่วงวัยต่างๆ

อาชีพอื่น ๆ 
          อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

          หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาละประมาณ 25 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้

     1.  สอบคัดเลือก กรณีสอบกลาง (Admissions) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง คิดสัดส่วนคะแนนต่าง ๆ  ดังนี้

 • GPAX 20%
 • O-NET 30% (มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
 • GAT 30%
 • PAT (วัดความถนัดทางวิชาชีพครู) 50%

     2.  คัดเลือก
     3.  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
     4.  
รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16219, 16255

Website
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม) http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/T2_BEd_English_56.pdf