หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ.
          ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Developmental Psychology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย

          ชื่อเต็ม (ไทย): การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
          ชื่อย่อ (ไทย): กศ.ม.  (จิตวิทยาพัฒนาการ)      
          ภาษาอังกฤษ    
          ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Education (Developmental Psychology)
          ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Ed.  (Developmental Psychology)

จุดเด่นของหลักสูตร    
          จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงทาให้มีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการพึ่งพิงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ามกลางสภาวการณ์ที่สังคมมีลักษณะปัจเจกและมีความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการนี้เป็นหลักสูตรที่มีการตอบสนองต่อเป้าหมายและความจาเป็นนี้โดยตรง ทั้งนี้โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงให้มีทิศทางในลักษณะเพื่อการประยุกต์วิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์ให้มีความทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และมีลักษณะของการบูรณาการเป็นองค์รวมมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่การส่งเสริมสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทักษะในการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน  เช่น  อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา นักจิตวิทยา นักวิชาการ นักวิจัย นักกระตุ้นพัฒนาการ งานบริหารบุคคล งานฝึกอบรม งานที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ งานวัดและประเมินทางจิตวิทยา องค์กรอิสระและธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้หลักจิตวิทยาในการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          
ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16232,  16236

Website
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf34/T2_MEd_DevelopmentalPsychology.pdf