หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
          ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Arts Program in Language for Careers (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่ออาชีพ)
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Arts (Language for Careers)
          ชื่
อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.A. (Language for Careers)

จุดเด่นของหลักสูตร (Program Strengths)        
          เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีแผนการศึกษาให้นิสิตเลือก 3 สาขา ได้แก่ ภาษาเพื่อธุรกิจ ภาษาเพื่อการบริการ และภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน และสนับสนุนให้นิสิตไปศึกษาบางรายวิชาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยสามารถเทียบโอนรายวิชากับหลักสูตรได้ นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี กับสถาบันการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษาได้เช่นกัน

          Our program offers THREE interesting tracks including Language for Business, Language for Hospitality Management, and Language for Mass Communication. Students are encouraged to study abroad, and they will receive transfer credit for the courses taken on study abroad programs. Moreover, they are also encouraged to study their third languages, such as, Chinese, Japanese, Korean, German, French, Khmer or Vietnamese in the target language countries provided through collaborations between Srinakharinwirot University and our MOUs and academic collaboration with well-known Universities in North America.

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (Prospective Careers for Graduates)
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสาขาวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือกดังนี้

 1. นักธุรกิจ นักการตลาด เลขานุการ เจ้าหน้าที่บุคคล หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างประเทศ นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ พนักงานบริหารการขายธนาคาร ล่ามเชิงธุรกิจ พนักงานองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. พนักงานต้อนรับของสายการบิน พนักงานการโรงแรมที่มีสาขาในต่างประเทศ โรงแรมในเครือ ต่างประเทศ พนักงานการท่องเที่ยว นักวางแผนและจัดงาน ผู้ให้บริการในองค์การที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 3. นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ ประกาศรายการโทรทัศน์ นักข่าว นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยหรืองานอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาที่สาม

          Our graduates are recognized with outstanding English skills and career skills which equip them for professions in international business sectors, hospitality management and international media. 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Admission Requirements for Applicants)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ด้วยคะแนน GPA หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. สำหรับการรับตรง ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GAT ที่ค่าน้ำหนัก 30 % ผลสอบ PAT 7.1 – 7.4 ที่ค่าน้ำหนัก 20 % และผลสอบวิชาสามัญ รหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต่ำที่ 35 ค่าน้ำหนักที่ 50 %
 3. สำหรับโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์
 4. สำหรับการสอบระบบกลาง (Admissions) ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน

หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

 • Applicants must have a cumulative minimum GPA of 2.75 from grades 10-12 based on a 4.0 scale.  In case applicant is still in grade 12, only the first semester of grade 12 will be counted.
 • Applicants who have a TOEFL score with a minimum of 50 (IBT); or a minimum IELTS score of 4; or a minimum TOEIC score of 450 will be exempted from the English exam.
 • Applicants with a minimum score of 900 on the SAT will be exempted from the Professional and Academic Aptitude test.
 • International and overseas students must be able to demonstrate competence in at least 5 subjects from the IGCSE or GCSE, or a minimum grade of C for GCE “O” levels.

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
(The Department of Linguistics, Faculty of Humanities)

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16250, 16287, 16265
ผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (Asst. Prof. Siriporn Panyametheekul) 08-1441-4012 
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ (Lect. Dr. Attasith Boonsawasd) 08-1566-1704
อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ (Lect. Dr. Narinthorn Sombatnan Behr) 08-4657-5424

Website
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

http://ling.hu.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6908

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับเต็ม
http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/T2_BA_LC_Inter57_edit_2.pdf