หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
     
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
     
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics)
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Geography and Geoinformatics)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     
ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ การทำวิจัย เพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่

าชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักภูมิศาสตร์
  • นักภูมิสารสนเทศ
  • นักพัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
  • เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
  • รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ  อาทิเช่น  กรมพัฒนาที่ดิน   กรมชลประทาน   กรมที่ดิน   กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สทอภ กรมการผังเมือง เป็นต้น
  • พนักงานในบริษัทเอกชน และบริษัทที่ปรึกษา ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02-649-5152
http://soc.swu.ac.th/geoswu/index.html