หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in  Sociology for Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts ( Sociology for Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. ( Sociology for Development)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สังคมและมุ่งมั่นในการบูรณาการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
นักวิจัยด้านสังคมวิทยา  นักวิจับทางสังคม  นักพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชนเมือง  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิชาการสังคม  ฝ่ายรับผิดชอบสังคมของธุรกิจ  ฝ่ายพัฒนาบุคคลในองคืกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
โทร.0-2649-5000 กด 15570