หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บัญชีบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ไทย):  บช.บ.      
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Accountancy
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Acc.

วิชาเอกของหลักสูตร
     
ไม่มี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี
 9. ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ
 10. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 02-6495000  ต่อ 15590