หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     
ชื่อเต็ม (ไทย):  การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  กศ.บ. (สังคมศึกษา)        
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Education (Social Studies)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Ed.(Social Studies)


จุดเด่นของหลักสูตร     

  1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างสาระวิชาทั้ง 5 สาระ คือ สาระภูมิศาสตร์ ,  สาระประวัติศาสตร์ ,  สาระพระพุทธศาสนา  ,  สาระหน้าที่พลเมือง   และสาระเศรษฐศาสตร์   และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์  ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตครูสาขาสังคมศึกษาที่มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาเอกและวิชาชีพครู  อีกทั้งนิสิตชั้นปีที่ 5  ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ฝึกการสอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  การทำวิจัยในชั้นเรียน  ทั้งในโรงเรียนชั้นนำของประเทศและโรงเรียนสาธิตทั้ง 3  แห่ง  โดยมีการควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศ 3 ฝ่าย  ได้แก่  อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน  อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ  และอาจารย์นิเทศก์การศึกษา 
  2. นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นนิสิตที่ได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของหลักสูตร เช่น  โครงการบ่มเพาะความเป็นครูสังคม  เป็นต้น
  3. บัณฑิตที่จบไปสามารถสอบบรรจุในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำงานในวิชาชีพเกือบทั้งหมด

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
  2. นักวิจัยทางด้านการศึกษา 
  3. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  4. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
  5. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทร.02-649-5000 ต่อ 15576