หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บริหารธุรกิจบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ไทย):  บธ.บ.    
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Business Administration
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.B.A.

วิชาเอกของหลักสูตร 

  1. วิชาเอกการตลาด
  2. วิชาเอกการเงิน
  3. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     วิชาเอกการตลาด

           1. นักการตลาด
           2. นักวิจัยการตลาด
           3. พนักงานหรือผู้บริหารระดับต้นในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิเช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก และฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น

     วิชาเอกการเงิน
           1. เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
           2. เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
           3. เจ้าหน้าที่บริษัทเงินทุน
           4. เจ้าหน้าทืทางการเงินของบริษัท / องค์กรทั่วไป

     วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
           1. นักธุรกิจนำเข้า – ส่งออกสินค้า
           2. เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารด้านการขาย การตลาดสำหรับบริษัทประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
           3. เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารงานส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน
           4. พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทร 02-649-5000
ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018 แฟกซ์ 0-2169-1015