หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการภูมิสังคม
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Socio –Geographic Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการภูมิสังคม)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ.(การจัดการภูมิสังคม)  
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Socio –Geographic Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Socio –Geographic Management)

 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
การจัดการภูมิสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร     
     
เป็นการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษากลับไปรับใช้ถิ่นบ้านเกิด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม บนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดโอกาสให้เยาวชนชายขอบได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. โอกาสในการเป็นครูชาวไทยภูเขาด้วยการศึกษาต่อ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 2. นักพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานราชการ
 3. นักจัดการภูมิสังคมโดยใช้เทคโนลยีสารสนเทศ
 4. มัคคุเทศก์/นักจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 5. ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. มีภูมิลำเนา 
       กลุ่มที่ 1  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว 
       กลุ่มที่ 2  มีภูมิลำเนาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 3. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
 4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น ถิ่นเกิด มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และหนักเอาเบาสู้ 
 6. มีสุขภาพกายใจดี และร่างกายแข็งแรง
 7. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โทรศัพท์ 02-2602141, 02-2602142
http://bodhi.swu.ac.th/