หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                   
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม:  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

     ชื่อย่อ:  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
     ชื่อเต็ม:  Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
     ชื่อย่อ:  B.Sc. (Sports and Exercise Science)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร 
     
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้รับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน มีความพร้อมในด้านหนังสือตำราและวารสารงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่ทันสมัยทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะก้าวไปเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและการออกกำลังกายทุกรูปแบบเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
     หลักสูตรนี้จะให้โอกาสนิสิตได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ผ่านรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย กลุ่มวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬากลุ่มวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายคลินิกและกลุ่มการจัดการทางการกีฬาโดยตลอดหลักสูตรนิสิตจะได้รับการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายรวมถึงการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยทีมกีฬาอาชีพ และนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประจำการฝึกปฏิบัติงานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในศูนย์ออกกำลังกาย มศว (SWU Fitness Center) นอกจากนี้นิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมถึงการทำโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ตนมีความสนใจในชั้นปีที่ 4

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
สามารถประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายอื่น ๆเช่น

 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. นักวิจัยทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
 3. นักวิชาการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
 4. นักพัฒนาชุมชนทางการกีฬาการออกกำลังกายและสุขภาพ
 5. ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
 6. ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส)  เช่น ในทีมกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาระดับชาติสโมสรกีฬาต่าง ๆ ชมรมกีฬา ฯลฯ
 7. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เช่นในศูนย์ออกกำลังกายต่าง ๆ  โรงแรม ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาล ฯลฯ
 8. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น 
 9. พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 10. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อ 12 และข้อ 13 (ภาคผนวก ก)

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 22502, 22512
http://pe.swu.ac.th/