หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
     ชื่อย่อ:  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
     ชื่อเต็ม:  Bachelor of Science (Public Health)
     ชื่อย่อ:  B.Sc. (Public Health)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

 1. วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
 2. วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     สามารถประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับแขนงวิชาที่สำเร็จการศึกษา ดังนี้

 1. นักวิชาการสาธารณสุข
 2. นักวิชาการสุขาภิบาล
 3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 4. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
 5. นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด   
 6.  เป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา 
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 15426
และ 0-2649-5000 ต่อ 22509,22516 หรือ 0-3732-2625
http://pe.swu.ac.th/