หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นันทนาการ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts in Recreation Leadership

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้นำนันทนาการ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ผู้นำนันทนาการ)
     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Recreation Leadership)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Recreation Leadership)

วิชาเอกของหลักสูตร
     
ผู้นำนันทนาการ

จุดเด่นของหลักสูตร     

 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทางนันทนาการ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านการเป็นผู้นำนันทนาการ
 • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพสามารถออกแบบและบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 • มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและมีความคิดริเริ่ม รวมทั้งพัฒนาตนเองและชีพอย่างต่อเนื่อง
 • บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เป็นผู้นำนันทนาการในศูนย์เยาวชนทั่วประเทศ
 2. เป็นนักนันทนาการในโรงเรียน  สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
 3. เป็นนักนันทนาการในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและหน่วยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทต่างๆ
 4. เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการจัดการค่ายพักแรม
 5. เป็นผู้ประกอบธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว
 6. เป็นวิทยากรพิเศษ  อาจารย์พิเศษ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 15426
และ 0-2649-5000 ต่อ 22509,22516 หรือ 0-3732-2625
http://pe.swu.ac.th/index.php