หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ. (พลศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education Program in Physical Education
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed. (Physical Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในสถานศึกษาและในชุมชน มีความทันสมัยทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมและการพัฒนาประเทศ  มีความก้าวหน้าทางวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้ เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และสอดคล้องกับมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นครูและบุคลากรทางพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่พึงของการจัดการศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า  “การศึกษา คือความเจริญงอกงาม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ
 2. นักวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 3. นักวิชาการทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 4. นักพัฒนาชุมชนสุขศึกษาและพลศึกษา
 5. นักวิชาชีพทางสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 6. นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 7. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 8. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 9. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรมสุขศึกษาและพลศึกษา
 10. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
 3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 4. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 15470, 22502
http://pe.swu.ac.th/