หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Health Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม (ไทย):  การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  กศ.บ.(สุขศึกษา)

     ภาษาอังกฤษ
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Education (Health Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Ed. (Health Educationวิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการทางสุขภาพ และวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศด้านสุขภาพของประชาชนและสังคมไทย
     
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษานี้ จะผลผลิตบัณฑิตที่เป็นครูและบุคลากรทางสุขศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรของชาติ ทั้งเป็นที่เมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถูกบ่มเพราะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของไทยในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า“การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสุขศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักวิจัยทางสุขศึกษา
 3. นักวิชาการทางสุขศึกษา
 4. นักพัฒนาชุมชนทางสุขศึกษา
 5. นักวิชาชีพทางสุขศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 6. นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา
 7. นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางสุขศึกษา
 8. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางสุขศึกษา
 9. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และการฝึกอบรมทางสุขศึกษา
 10. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้โดยให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
 3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 4. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา
โทรศัพท์ 02 649 5000
http://pe.swu.ac.th/