หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
          ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย         

          ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาไทย)
          ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
          ภาษาอังกฤษ    
          ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Arts (Thai)
          ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.A. (Thai)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

 1. ภาษาและวรรณคดีไทย (Thai Language and Literature)
 2. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language)
 3. คติชนวิทยา (Folklore)

จุดเด่นของหลักสูตร
          
สถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมทำให้เกิดความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกจึงพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งด้านภาษาไทย โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณคดี คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพ  ตลอดจนทำให้เกิดดุลยภาพทางการค้าและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระดับนานาชาติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย  วรรณกรรมไทย  คติชนวิทยาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 2. ครู อาจารย์ภาษาไทยทุกระดับ
 3. นักวิชาการและนักวิจัย
 4. ผู้สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
 5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น บรรณาธิการ นักวิจารณ์  ผู้สื่อข่าว  เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17
 3. มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์

โทร. 0-2260-1770-7  ต่อ 16269, 16239   

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/T2_MA_THAI_55.pdf