หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
          
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
          ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Information Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
          ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
          ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Arts (Information Studies)
          ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.A. (Information Studies)

จุดเด่นของหลักสูตร    
          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในวิชาชีพสารสนเทศให้มีคุณลักษณะของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ/นักสารสนเทศ นักจดหมายตุ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ผู้จัดการความรู้ ผู้บริหารองค์กรสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านการจัดการสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์/ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจารย์ และนักวิชาการ/นักวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 02-6641000 ต่อ 16300, 16301
อีเมล์ sumattra@g.swu.ac.th

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/T2_MA_InformationStudies.pdf