หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ไทย):  บธ.ม.
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Business Administration
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.B.A.

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-  วิชาเอกการตลาด (Marketing)
     
-  วิชาเอกการจัดการ (Management)
     
-  วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม (Pharmacy Organization Management)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
ให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และมีจริยธรรมในวิชาชีพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เป็นนักการตลาด และนักการจัดการ
  2. เป็นผู้ประกอบการ
  3. เป็นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
  4. เป็นที่ปรึกษาบริษัททางด้านการตลาด การจัดการ และที่ปรึกษาองค์กรเภสัชกรรม
  5. เป็นนักวิจัย
  6. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-649 5000 ต่อ 5589
หลักสูตรฯ โทรศัพท์ 080-296-4828
http://mba.swu.ac.th