หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in History 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Arts (History) 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.A. (History) 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร    

  1. เป็นหลักสูตรเดียวที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่สามารถเลือกเรียนในเวลาหรือนอกเวลาราชการ
  2. ผู้เรียนสามารถเลือกทำปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับภูมิภาคใดของโลกตามที่สนใจได้ และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดก็ได้

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
  2. นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์
  3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
  4. ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงานด้านการต่างประเทศ ด้านหอจดหมายเหตุ ด้านวัฒนธรรมและด้านพิพิธภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย มศว (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับกรณียกเว้น)
  3. มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
โทร.  02 649 5000 ต่อ 15566
http://soc.swu.ac.th/