หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Geoinformatics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Science (Geoinformatics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.Sc. (Geoinformatics)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     
การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนการตัดสินใจ วางแผนการใช้พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมนุษยชาติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาแบบจำลองภูมิสารสนเทศ
  • ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
  • พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02-649-5152
http://soc.swu.ac.th/geoswu/index.html