หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Mathematics)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Mathematics)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังอยู่ในภาควิชาที่ประกอบด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก หมวด ข ในหลักสูตร นอกจากนี้ บัณฑิตยังมีมาตรฐานทางวิชาการในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกด้วย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
  2. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
  3. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา
  4. บุคลากรด้านการเงิน การธนาคาร
  5. บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
  6. บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ เช่น โครงการรับนักเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18010 ,18051 , 18626