หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Computer Science)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Computer Science)

วิชาเอกของหลักสูตร
  -

จุดเด่นของหลักสูตร

 • คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • มีความร่วมมือกับภาคเอกชนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 • สถานที่เรียนมีความทันสมัยและตั้งอยู่ใจกลางธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนิสิตมีความยั่งยืนตลอดชีวิต

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 2. ผู้เชี่ยวชาญซอฟปวร์ประยุกต์
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล
 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที
 6. วิศวกรซอฟต์แวร์
 7. โปรแกรมเมอร์
 8. เว็บมาสเตอร์
 9. ผู้สนับสนุนด้านไอทีหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ext. 18612
http://cs.science.swu.ac.th/