หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Public Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย       
     ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)

     ชื่อย่อ:  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
     ภาษาอังกฤษ    
     ชื่อเต็ม:  Master of Arts (Public Economics)

     ชื่อย่อ:  M.A. (Public Economics)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ผลิตกำลังคนที่มีจิตสาธารณะ และผลิตผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ในวงกว้าง โดยทำงานในฐานะนักวิชาการและนักบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยการตลาด เศรษฐกิจ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย หน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งการทำงานเป็นอาจารย์  และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
โทรศัพท์  02-169-1004 
โทรสาร  02-169-1005
http://econ.swu.ac.th/