หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
                       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     
ภาษาอังกฤษ:  Master of Economics
                             
Doctor of Philosophy Program in Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย
     ชื่อเต็ม  :    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
                       
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     ชื่อย่อ   :    ศ.ม.
                      ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

     ภาษาอังกฤษ    
     ชื่อเต็ม  :    Master of Economics
                       
Doctor of Philosophy (Economics)
     ชื่อย่อ   :    M.Econ.
                       
Ph.D. (Economics)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     
การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นแผนการศึกษาที่มีการทำปริญญานิพนธ์และการเรียนรายวิชา นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 29 หน่วยกิต และหมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 44 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และทำปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องมีการเสนอปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศ หรือวารสารต่างประเทศที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
     
ในกรณีที่ผู้ศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์หากไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตอันเนื่องมาจากสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาเสนอให้ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องนำเสนอปริญญานิพนธ์โดยผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแต่งตั้ง และผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ทั้งนี้ต้องให้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตภายในเวลา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
เศรษฐศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระแสทางเลือก โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์องค์ความรู้และงานวิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ เป็นนักวิชาการ ที่ปรึกษา นักวิจัย และนักบริหารในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งการทำงานเป็นอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาอื่นที่ผ่านการเรียนรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
โทรศัพท์  02-169-1004
โทรสาร  02-169-1005
http://econ.swu.ac.th/