หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Electrical Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร

1. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2. วิศวกรรมโทรคมนาคม

จุดเด่นของหลักสูตร     

              หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของภาคเอกชน เนื่องจากว่าทางตลาดอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในปัจจุบัน มีการขยายตัวอย่างยิ่ง และทางอุตสาหกรรมต้องการบุคลกรที่มีความรู้ ความเข้าใจองค์รวมด้านแสง สี เสียง รวมไปถึงด้านวิศวกรรม ในคนๆ เดียว ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านนี้ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนระดับประเทศและนานาชาติ 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน
  4. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  5. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในช่วงระยะเวลาที่  กำหนด

3. นิสิตที่จะสามารถเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษได้ จะต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ IELTS (academic) 5.5 ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต หากไม่สามารถสอบได้ นิสิตจะต้องรีเกรดจนกว่านิสิตจะสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ตามข้อกำหนด หรืออาจเลือกเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนโดยจะไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษาได้

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22010
http://eng.swu.ac.th/