หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Mechanical Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

  1. แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  3. แขนงวิชาวิศวกรรมเกษตร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     วิศวกรเครื่องกลสามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

  1. วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิต และกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ระบบการลำเลียงน้ำในอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆ ได้
  2. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เกษตร ยานยนต์ อากาศยาน และหุ่นยนต์
  3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) ตามรายละเอียดดังนี้
     
ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          12.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
          12.2 สำเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
         12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร: 02-6495000 ต่อ 22055
http://eng.swu.ac.th/