หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)     
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Chemical Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     - ไม่มี –

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน เพื่อใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานการออกแบบกระบวนการ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ ตลอดจนการเลือกใช้อุปรกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและอาหารได้ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังเน้นให้นิสิตสามารถทำงานได้เป็นทีมและมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษาทางภาควิชาได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยโดยผ่านวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อนำไปสู่การวิจัยและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรเคมี วิศวกรรมกระบวนการเคมี
  2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรเคมี
  3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน
  4. อาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเคมี
  5. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
  2.  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
    หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22010, 22011
http://eng.swu.ac.th