หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):     วท.บ. (จุลชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Microbiology)   
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Microbiology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร      
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ต้องการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเอกชน โดยจากผลสำรวจพบว่า อัตราการได้งานทำของนิสิตสาขาจุลชีววิทยามากกว่าร้อยละ 90 ทุกปี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  2. นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
  3. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอื่นๆ
  4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ       
  6. ผู้แทนขายด้านจุลชีววิทยา
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 8101
http://bio.science.swu.ac.th/