หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
     
ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Civil Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -
จุดเด่นของหลักสูตร     

 1. หลังจากนิสิตจบหลักสูตรปริญญาตรีในระยะเวลา 4 ปี นิสิตจะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก ได้
 2. มีสิทธิขอสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาโดยสภาวิศวกร
 3. มี 2 หลักสูตรให้เลือก 2 รูปแบบ คือแบบปกติ และแบบสหกิจศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา
 3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน
 4. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมโยธา
 5. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2649-5457
http://eng.swu.ac.th/