หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Chemistry)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Chemistry)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร    

  1. หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเคมีและเคมีประยุกต์ สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเป็นผู้มีความพร้อมในวิชาชีพ               
  2. หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการสื่อสารและทักษะเชิงวิชาชีพ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
  3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้ฝึกงานวิชาชีพ และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  4. สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัย หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรม ในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก  นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
  2. เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมี
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18201
http://chem.science.swu.ac.th/