หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
     ชื่อเต็ม(อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
     ชื่อย่อ(อังกฤษ):  B.Eng. (Industrial Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
วิศวกรอุตสาหการสามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

  1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ
  2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ
  3. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน       

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 22038 , 0-2649-5475
http: //eng.swu.ac.th