หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Mathemetics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (Mathematics)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (Mathematics

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     นอกจากเป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู  ยังเป็นหลักสูตรที่มีวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับ  อีกทั้งมีโครงการเกี่ยวกับค่ายคณิตศาสตร์ที่ดำเนินการจัดโดยนิสิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีพครู  และสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อได้

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  ครูระดับมัธยมศึกษา  ครูอาชีวศึกษา  และครูการศึกษานอกโรงเรียน
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. นักวิจัยทางด้านการศึกษา
  4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ เช่นโครงการนิสิตเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการรับนักเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ext 18010

http://math.science.swu.ac.th/