หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Science-Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย): การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย): กศ.บ. (ชีววิทยา)    
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Science-Biology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Ed. (Science-Biology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร      
     ห
ลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรอบรู้ในศาสตร์การสอนและเนื้อหาทางชีววิทยาแบบบูรณาการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  3. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา
  4. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
  5. ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
  6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02649-5000 ต่อ 1-8101
http://science.swu.ac.th/