หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Biomedical Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านชีวกลศาสตร์ ด้านวัสดุชีวภาพ ด้านภาพทางชีวภาพและการแพทย์ ด้านชีวสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพ ด้านอุปกรณ์ชีวการแพทย์ และด้านชีววิทยาศาสตร์เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการเรียนการสอนเน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     วิศวกรชีวการแพทย์สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

  1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรอีเล็กทรอนิคส์ โดยสามารถออกแบบ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานทางไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ได้
  2. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า และ อีเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐเช่น สวทช กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ
  3. วิศวกร เพื่อผลิต ขาย ซ่อมบำรุง ติดตั้ง และวิจัยและพัฒนาในบริษัทเอกชนที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงงานพัฒนาด้านสารสนเทศ นักพัฒนาโปรแกรมด้านซอฟต์แวร์ทาง การแพทย์หรืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
    หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2649-5464  0-2649-5000 ต่อ 22013,22104
โทรสาร 0-37322-601

http://eng.swu.ac.th/