หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Computer Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -
จุดเด่นของหลักสูตร     
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ ซึ่งเน้นจุดสำคัญของความร่วมสมัยในสังคม การเรียนการสอนเน้นการสร้างทักษะ เสริมสร้างกิจกรรมกลุ่ม(Active learning) เพื่อให้เกิดทักษะแห่งสมดุลยภาพของความร่วมมือ การคิด การถ่ายทอด การสื่อสาร การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ช่วยสอน วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ ในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชน
 4. ผู้ช่วยนักวิจัย วิศวกรประจำหน่วยงาน  ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
 5. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548
  หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก)  และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 22010, 22011
http://eng.swu.ac.th