หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):        กศ.บ. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Education (Chemistry)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Ed. (Chemistry)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-
ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร      

  1. หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ทันสมัยโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการสอน และวิทยาศาสตร์
  2. หลักสูตรมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีระบบและเข้มข้น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูระดับมัธยมศึกษา และครูระดับอาชีวศึกษา
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. นักวิจัยทางด้านการศึกษา
  4. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-259-2097, 087-691-3599
http://chem.science.swu.ac.th/