หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)    
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education (Physics) 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed. (Physics)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์และวิชาการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. หลักสูตรมีระบบการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเข้มข้น ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  3. หลักสูตรมีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการและส่งเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
  2. นักวิชาการทางการศึกษา
  3. นักวิจัยทางการศึกษา
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร.  02-649-5598
http://physics.science.swu.ac.th/