หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
     
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     
ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Sc. (Food Science and Nutrition)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     
การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์มาบูรณาการอย่างสมดุล โดยเพิ่มเติมความรู้ด้านโภชนาการสำหรับบุคคลในสภาพปกติและพยาธิสภาพ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพผู้บริโภค และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

  • นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15812 , มือถือ 08-1453-8578
http://apit.swu.ac.th/