หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Polymer Innovation and Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ)
     ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Polymer Innovation and Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Polymer Innovation and Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร   
   1. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพอลิเมอร์ และวัสดุฐานชีวภาพได้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
   2. ใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์
   3. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
   4. ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพอลิเมอร์อย่างเป็นปัจจุบัน
   5. มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรองค์ประกอบและออกแบบกระบวนการผลิตพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
   2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
   3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบ ควบคุมคุณภาพการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
   4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
   5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ
   6. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
   7. ผู้ประกอบการด้านวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุฐานชีวภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
   2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15812 
http://apit.swu.ac.th/