หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Biotechnology and Agricultural Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Biotechnology and Agricultural Products)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Sc. (Biotechnology and Agricultural Products)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร
     
ประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ ในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อการเกษตร อาหาร การอนุรักษ์จัดการทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็น

  1. นักเทคโนโลยีชีวภาพภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  2. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
  3. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ
  4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15812 , มือถือ 08-1453-8578
http://apit.swu.ac.th/