หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
     ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
     ชื่อเต็มอังกฤษ    Master of Engineering (Civil Engineering)
     ชื่อย่ออังกฤษ     M.Eng. (Civil Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา .

 1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง
 3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

จุดเด่นของหลักสูตร     

 1. เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และบุคลากร เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาชีพควบคู่กับการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม
 2. มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีการศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโยธาและมีการจัดอบรมบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตลอดการศึกษา
 3. มุ่งเน้นให้นิสิตพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย ตลอดจนเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม  โดยความร่วมมือในการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำ และการประปานครหลวงเป็นต้น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่นวิศวกรออกแบบ วิศวกรวางแผน วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรควบคุมกระบวนการต่างๆ ทั้งในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่ควบคุมกำกับและออกนโยบายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ทางด้านการบริหารการจัดการน้ำ การบริหารจัดการของเสีย การบริหารจัดการขยะ
 2. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา
 3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในด้านต่างๆ
 5. ประกอบอาชีพส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 หมวด 3 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตเรื่องการรับเข้าเป็นนิสิตหรือฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
     เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้คำรับรอง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ กล่าวมาแล้วให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2649-5457
http://eng.swu.ac.th/