หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     
ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Engineering (Electrical Engineering) 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.Eng. (Electrical Engineering) 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 2. มีกลุ่มวิจัยให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และชีวการแพทย์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรไฟฟ้าในภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาต่อไปนี้
       - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       - สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       
  สาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย
 4. มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.  02-649-5478
http://eng.swu.ac.th/academic.html