หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Electrical Engineering) 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร    

 1. เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 2. มีกลุ่มวิจัยให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และชีวการแพทย์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรไฟฟ้า และที่ปรึกษาวิชาการในด้านต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์
 3. อาจารย์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาวุฒิปริญญาโท

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาต่อไปนี้
       - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       - สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       - สาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย

แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาต่อไปนี้  - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       - สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
       - สาขาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ การวัด ระบบควบคุม แมคคาทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
       - สาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. ต้องได้รับเกียรตินิยม หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย

และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.  02-649-5478
http://eng.swu.ac.th/academic.html